Lejerforeningen

Beslutningsreferat fra generalforsamling

Beslutningsreferat fra generalforsamling i Duegårdens Lejerforening, afholdt
tirsdag den 4. september 2018 i Pyramiden, Skolen på Duevej.

1. Valg af dirigent og referent
Formanden Peter Bille Pont foreslog at advokat Kasper Westberg blev valgt
som dirigent, hvilket blev vedtaget enstemmigt.
Lasse Larsen blev enstemmigt valgt som referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var behørigt indkaldt og
beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden, Peter Bille Pont, fremlagde bestyrelsens beretning.
Beretningen var koncentreret om problemerne med Akelius og
underleverandører i forbindelse med moderniseringerne af lejligheder i
Duegården. Akelius har fremrykket investeringer i udskiftning af vinduer, rør
og faldstammer til 2018/2019. Peter Bille Pont orienterede desuden om de tre
verserende sager, som beboerforeningen er involveret, dvs. 1) retssagen om
for meget opkrævet forsikringspræmie over lejen, 2) huslejenævnssagen om
fastsættelse af leje og øvrige vilkår for de tidligere andelshavere og endelig 3)
huslejenævnssagen om vedligeholdelsesmangler i forbindelse med Akelius’
genudlejning af moderniserede lejemål.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Kassereren, Bent Schmidt-Nielsen, fremlagde det reviderede regnskab for
2017 til godkendelse. Regnskabet blev godkendt.

4. Fremtidig virksomhed
Formanden orienterede om den fremtidige virksomhed, der skulle koncentreres
om at vinde huslejesagerne og at påvirke Akelius til at reducere generne ved
vedligeholdelsesarbejdet og moderniseringen af tomme lejligheder.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, 25 kr./måned/lejlighed.
Forslaget blev vedtaget.

6. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Der var tilslutning til at Lejerforeningens vedtægter revideres og at foreningens
formål ændres som konsekvens af ejerskiftet.
Med henvisning til sammenblandingen af bekendtgørelse om
beboerrepræsentation og foreningens nuværende vedtægter, afviste dirigenten
bestyrelsens forslag om udvidelse af bestyrelsen til 5 medlemmer. Af
bekendtgørelsen fremgår, at der skal vælges 3 beboerrepræsentanter, som
udlejer med frigørende virkning kan henvende sig til, og 3 suppleanter.
Der var tilslutning til at følge dirigenten anbefaling.

7. Valg af bestyrelse, beboerrepræsentanter og revisor
Der var 130 fremmødte, fordelt på 84 personer og 46 fuldmagter.
Stemmetallene fordelte sig således, hvoraf de 3 øverste blev valgt som
beboerrepræsentanter:
95 Peter Bille Pont
69 Flemming Hansen
60 Carsten Berger
53 Erik Kærgård
49 Bent Schmidt-Nielsen
40 Lasse Larsen
10 Marianne Skytte

Uden afstemning valgtes følgende 3 suppleanter:
– Gitte Kringbaum
– Nikolaj Moll
– Erik Kærgård
Som revisor valgtes Poul Transbøl.

8. Indkomne forslag
Ingen.

9. Eventuelt

Kasper Westberg, dirigent
Lasse Larsen, referent


Bestyrelsen har følgende tilføjelser:

Indkomne forslag:
Janne & Viggo Sadolin foreslog, at nyindkøbte havemøbler skulle fordeles på begge legepladser.
Aksel Walløe Hansen foreslog opsætning af ladestandere for el-biler.
Da Akelius ikke deltog, valgte vi at genoptage forslag på senere møde med deltagelse af Akelius.
For en god ordens skyld skal det nævnes, at vores suppleant Eriks efternavn staves Kjærgaard.

Nyttige telefonnumre og mailadresser:

Ejendommens viceværtfirma: Akelius
Daglig leder: Jackie
Mail: jackie.palle.sorensen@akelius.dk
Alm. arbejdstid: man-tors kl. 7.00-15.00 og fre 7.00-13.30
Telefontid alle hverdage mellem kl. 7.00-8.00
tlf. nr. 88 24 71 11

Vagttelefon udenfor almindelig arbejdstid:
Ved akut opståede problemer (uopsættelige skader) uden for alm arbejdstid kontakt
Den Jyske Kontrolcentral på 76117304.
SEND IKKE MAIL VED AKUT OPSTÅEDE SKADER!

Akelius administration tlf. 80 82 00 41. Åbent i hverdage 9.00-15.00
Mail: info@akelius.dk
Administrator: Victoria Ralfs