Lejerforeningen

Indkaldelse til generalforsamling

Til  lejerne Godthåbsvej 74 og Duevej 4 – 28

Der indkaldes til informationsmøde for lejerne tirsdag den 4. september 2018 kl. 19.00 i Pyramiden, Skolen på Duevej. Der afholdes generalforsamling kl. 19.30

Dagsorden for generalforsamling

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Fremtidig virksomhed
5. Fastsættelse af kontingent

6. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
a. Det foreslås, at Lejerforeningens vedtægter revideres og at et sæt reviderede vedtægter fremlægges for generalforsamlingen, senest i 2019. De nuværende vedtægter ligger her.
b. Foreningens formål ændres som konsekvens af ejerskifte til: ”Foreningen har til formål at varetage lejernes interesser.”
c. Det foreslås, at bestyrelsens antal ændres til op til 5 medlemmer. Der vælges 2 suppleanter.

7. Valg af bestyrelse, beboerrepræsentanter og revisor
Bestyrelsen foreslår følgende 5 valgt til bestyrelse og 2 suppleanter:
Flemming Hansen, Bent Schmidt-Nielsen, Lasse Larsen, Peter Bille Pont, Erik Kjærgaard. Suppleanter: Nikolai Moll og Gitte Krigbaum.

8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal i underskrevet stand være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet. Eventuelle kandidater til bestyrelse, suppleant- eller revisorposter, kan melde deres kandidatur på generalforsamlingen. Bestyrelsen henstiller dog venligst, at man melder sit kandidatur senest den 27. august.

Benyt bestyrelsens postkasse: bestyrelsen@duegården.info eller læg eventuelle forslag i postkassen på Duevej 28, 1. th., Bent Schmidt-Nielsen.

Husk at give fuldmagt, hvis du ikke kan deltage.

Alle lejere opfordres til at skrive til bestyrelsen (bestyrelsen@duegården.info) og oplyse lejernes navne, adresse, mail og telefonnummer. Pårørendes mailadresser er velkomne.

Venlig hilsen
Duegårdens Lejerforenings bestyrelse

Nyttige telefonnumre og mailadresser:

Ejendommens viceværtfirma: Akelius
Daglig leder: Jackie
Mail: jackie.palle.sorensen@akelius.dk
Alm. arbejdstid: man-tors kl. 7.00-15.00 og fre 7.00-13.30
Telefontid alle hverdage mellem kl. 7.00-8.00
tlf. nr. 88 24 71 11

Vagttelefon udenfor almindelig arbejdstid:
Ved akut opståede problemer (uopsættelige skader) uden for alm arbejdstid kontakt
Den Jyske Kontrolcentral på 76117304.
SEND IKKE MAIL VED AKUT OPSTÅEDE SKADER!

Akelius administration tlf. 80 82 00 41. Åbent i hverdage 9.00-15.00
Mail: info@akelius.dk
Administrator: Victoria Ralfs